Pierluigi Billone
home  contact  

 


Mani.Long

(2001)

for Ensemble
commissioned by Klangforum Wien


[pdf]


Ktàxe.

Kna ne ète, ékeio stìli, eki sti.
Ixi xili.

Sti è, stiéle, sténe stì sti é.

 • Méktérene.
 • Ini.

 • Mese filokemene Kre, eki é tixi
 • Ini.


 • Ko
 • ini
 • stiné

Ko
 • Ko
 • tmìli
 • itekèiostiné.


 • Tménene néi, Ktàxe.
 • Ini.

 • Ixi xìli, tmènene nei xiòxe
 • Ini

Tménene, eki é, tìxi.

Kna ne ète , ékeio stìli, eki stì.

Istiéle, énele xili, ina énele xìli,
ésti éle.